Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

جزئیات اطلاعات


نام پروژه:

نام دانشجو:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

سال دفاع پروژه:

فایل ضمیمه

طراحی مجتمع تجاری-مسکونی در شهر تهران

داودی مقدم،فهیمه سادات

مهندس داود دانشیان

1391

دانلود فایل ضمیمه