Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

جزئیات اطلاعات


نام پروژه:

نام دانشجو:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

سال دفاع پروژه:

فایل ضمیمه

بررسی ارتباطات و ویژگیهای مشترک فرهنگهای عصر آهن فلات مرکز ی ایران

شیرین عقیلی نیاکی

دکتر یوسف منصورزاده

1382

دانلود فایل ضمیمه