Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

جزئیات اطلاعات


نام پروژه:

نام دانشجو:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:

سال دفاع پروژه:

فایل ضمیمه

پژوهشی بر اهداف آموزشی موزه های علمی و ارائه نمونه های موفق در جهان

رحیم اسمعیل پور

آقای محمدرضا کارگر

1389

دانلود فایل ضمیمه