Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

اساسنامه

 

 

 

اساسنامه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی کشور

مصوب 1369/4/16 شورای گسترش آموزش عالی

 

مقدمه

در اجرای بند 19 از ماده 3 (وظایف) قانون اسانامه سازمان میراث فرهنگی کشور که مقرر می دارد، ((تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده سازی نیروهای کارآمد در زمینه های مربوط به میراث فرهنگی، هماهنگی دستگاههای ذیربط))  و بر اساس آیین نامه مصوب بیست و هفتمین جلسه مورخ 64/4/4 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد مجوز صادره در جلسه مورخ 69/2/29 شورای گسترش آموزش عالی، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی که در این اساسنامه  مرکز خوانده می شود ایجاد و طبق این اساسنامه اداره خواهد شد. این مرکز وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد و به عنوان یکی از واحدهای سازمان، دارای بودجه و تشکیلات جداگانه است.

ماده 2- هدف

تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه های مربوط به میراث فرهنگی و مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری.

ماده 3- وظایف مرکز

 1. آموزشی دانشجویان در زمینه های مختلف مورد نیاز میراث فرهنگی و تامین بخشی از نیروهای تخصصی و حرفه ای لازم سازمان میراث فرهنگی کشور.
 2. بررسی و برنامه ریزی در جهت بهبود کیفی و کمی برنامه های آموزشی و دوره های تکمیلی و عنداللزوم پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح قانونی.
 3. ایجاد روابط فرهنگی، هنری و آموزشی با متخصصین و استادکاران و دانشگاه های داخلی و خارجی و تبادل استاد و دانشجو از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 4. انجام پژوهش های لازم به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و تخصصی مرکز.
 5. همکاری و هماهنگی متقابل با فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور.
 6. گردآوری و تنظیم کتب و اسناد و مدارک آموزشی تخصصی مرکز.
 7. تشکیل سمینارها و کنفرانس های آموزشی مربوطه.
 8. انجام سایر وظایف ذیربط که از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به مرکز ارجاع می گردد.

ماده 4- ارکان مرکز

مرکز دارای دو رکن است:

 1. شورای مرکز
 2. رئیس مرکز

شورای مرکز : به منظور تعیین سیاست و خط مشی محتوایی و اجرایی مرکز، شورای مرکز متشکل از 9 عضو به شرح زیر تشکیل می گردد:

 1. رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور (رئیس شورا)
 2. رئیس مرکز (دبیر شورا)
 3. معاون اجرایی سازمان میراث فرهنگی کشور
 4. معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور
 5. معاون حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی کشور
 6. معاون معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی کشور
 7. سه نفر از کارشناسان یا اعضای هیات علمی داخل یا بیرون سازمان به تشخیص و به حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور.

تبصره 1: جلسه شورا به طور عادی هر 2 ماه یک بار به پیشهاد رئیس مرکز تشکیل می گردد.

تبصره 2: شورا می تواند از افراد متخصصی که حضورشان به نحوی در جلسات ضروری است بدون حق رای دعوت به عمل آورد.

تبصره 3: کلیه مصوبات شورا از طریق رئیس سازمان به مرکز ابلاغ می گردد.

ماده 5- وظایف شورای مرکز

 1. تعیین سیاست ها و خط مشی های مرکز بر اساس مصوبات و مقررات آموزش عالی کشور و سایر مقررات موجود.
 2. بررسی گزارش فعالیت های مرکز و اظهار نظر و ارائه راهنمایی های لازم.
 3. پیشنهاد پذیرش دانشجو در رشته های مصوب و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.
 4. بررسی و تائید بودجه پیشنهادی مرکز.
 5. بررسی سازمان و تشکیلات مرکز و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح.
 6. تصویب دوره های آموزشی کوتاه مدت که منتهی به صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی نگردد.
 7. بررسی و پیشنهاد ایجاد، توسعه و انحلال رشته ها و دوره ها در مقاطع مختلف تحصیلی و ارسال آن جهت تصویب به شورای گسترش آموزش عالی.

ماده 6- رئیس مرکز

رئیس مرکز با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و تائید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و با حکم رئیس سازمان منصوب می گردد.

ماده 7- رئیس مرکز به عنوان بالاترین مقام اجرایی، نمایندگی مرکز را در کلیه مراجع و در مقابل اشخاص حقیقی و  حقوقی با حق توکیل غیر عهده دار خواهد بود.

ماده8- کلیه مواردی که در این اساسنامه به آنها اشاره نشده است تابع آیین نامه های مصوب شورای عالی اداری انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه تاسیس موسسات آموزش عالی وابسته به سازمان هایی دولتی است.

ماده9- چنانچه به دلایلی مرکز منحل شود انتقال تعهدات و اموال منقول و غیر منقول آن مطابق مقررات انجام خواهد  شد.

ماده 10- هر گونه تغییر در مواد این اساسنامه به پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور و تصویب شورای  گسترش آموزش عالی امکان پذیر است.

 این اساسنامه در 10 ماده و 3 تبصره در جلسه مورخ 69/4/16 شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.