Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

معاون آموزش و امور دانشجویی

معاونت آموزشی و امور دانشجویی عهده دار مسئولیت ها و وظایف آموزشی – اجرایی و دانشجویی – اجرایی و گروههای آموزشی است. تشکیل کمیته منتخب ترفیعات اعضاء هیات علمی مرکز نیز بر عهده معاونت آموزشی و امور دانشجویی است. ترکیب اعضاء این کمیته شامل معاون آموزشی و امور دانشجویی به عنوان رئیس کمیته منتخب و سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز می باشد. جلسات کمیته منتخب نیز حسب ضرورت تشکیل و دستورات آن مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار می گیرد.یکی دیگر از ارکان حوزه معاونت آموزشی شورای آموزشی مرکز است.اعضای این شورا عبارتند از معاون آموزشی و امور دانشجویی به عنوان رئیس شورا ، مدیران گروههای آموزشی، رئیس اداره آموزش.