Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

شورای آموزشی مرکز

یکی دیگر از ارکان حوزه معاونت آموزشی شورای آموزشی مرکز است.اعضای این شورا عبارتند از معاون آموزشی و امور دانشجویی به عنوان رئیس شورا ، مدیران گروههای آموزشی، رئیس اداره آموزش.

شورای آموزشی مرکز نقش کمیسیون موارد خاص را نیز عهده دار است و بسیاری از درخواست ها و امور آموزشی دانشجویان در این شورا حل و فصل می شود و در صورتی که پاره ای از مسائل مطروحه در جلسه شورای آموزشی به گونه ای می باشد که کسب  مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بخواهد، با ارسال خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو به کمیسیون موارد خاص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از آنان کسب تکلیف می شود و مرکز موظف به اجرای مصوبات کمیسیون مذکور می باشد.

ترکیب شورای مرکز:

الف-  ‌رییس مرکز.

ب- معاونان مرکز.

ج- مدیران گروههای آموزشی.

د- رئیس اداره آموزش.

 وظایف شورای آموزشی مرکز:

1- برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات هیات امناء.

2-تدوین سیاست‌های آموزشی و پژوهشی با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی مرکز.

3- بررسی و تدوین طرحهای آموزشی و پژوهشی.

4- بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرکز.

5-هماهنگی میان گروه‌ها و بخشها در ارایه دروس مشترک.

6-بررسی، تعیین و پیشنهاد نیاز مرکز به عضو هیات علمی جدید.

7-بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو.

8-بررسی و اظهار نظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‌دهد.

9- بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به هیات امناء.

10-بررسی طرح‌های پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح.