Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

امور دانشجویی

اداره امور آموزشی و خدمات دانشجویی مرکز مرکب از دو بخش ، اداره آموزش و امور دانشجویی است، کلیه امور آموزشی و دانشجویان مربوط به دانشجویی از بدو ورود به مرکز تا فراغت از تحصیل به عهده این اداره می باشد. وظایف محوله بر اساس شرح خدمات مربوطه بر عهده رئیس اداره آموزشی و امور دانشجویی کارشناسان این اداره است که برابر ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب هشتصدو سومین جلسه مورخ 91/5/8 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی و نظارت معاون آموزشی و امور دانشجویی و مدیران گروههای آموزشی و کارشناسان گروههای آموزشی مربوطه خدمات آموزشی و دانشجویی را به دانشجویان عرضه می دارند.