Home - صفحه اصلی | SiteMap - نقشه سایت | Contact - تماس با ما | English | فارسی |     Display Time
مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

ارتقاء دکتر یوسف منصورزاده به مرتبه دانشیاری در جلسه کمیته منتخب ترفیعات مرکز آموزش عالی 97/09/14

تاریخ خبر : 1397/09/14

ارتقاء دکتر یوسف منصورزاده به مرتبه دانشیاری در جلسه کمیته منتخب ترفیعات مرکز آموزش عالی 97/09/14

 

طی جلسه کمیته منتخب ترفیعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی مورخ 14آذر ماه 1397 دکتر یوسف منصورزاده مدیرگروه موزه داری و سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا نمود.

جلسه کمیته منتخب ترفیعات مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی در تاریخ 97/09/14 به منظور ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر یوسف منصورزاده مدیر گروه آموزشی موزه داری و سرپرست مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تشکیل و پس از بررسی گزارش نامه علمی مربوطه در سه عنوان؛  فعالیت های آموزشی، پژوهشی و علمی-اجرایی، بر اساس امتیازات کسب شده با ارتقاء ایشان به مرتبه دانشیاری موافقت نمود.

آقایان دکتر محمد رحیم صراف، دکتر سید علی اصغر میرفتاح، دکتر حسن کریمیان، دکتر مرتضی حصاری و دکتر سیدحسن صدرالدین حاج سید جوادی به عنوان اعضای این کمیته در جلسه شرکت داشتند، همچنین آقای دکتر علی اصغر رضوانی معاون آموزشی و امور دانشجویی مرکز آموزش عالی مسئولیت دبیری کمیته مذکور را عهده دار بودند.